نــــــــــيــــــــــكــــــــــو
 

اگر اين سايت را مفيد ميدانيد لطفا به ديگران معرفي فرماييد.

لطفا نظرات اصلاحي خـود را ارسال فـرماييد.

اگر مطلبي داريد ميتوانيد ارسال فرماييد تا بنام خودتان در سايت قرار داده شود.

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

سـفـيـدپـوسـتـان اهـلـي هـسـتـنـد

فاجعه سرخپوستان نگون بخت

اقوام سرخپوست آمريكاي شمالي از بازماندگان گروه ھايي ھستند كه در حدود بيست ھزار سال پيش از ميلاد، از نواحي سرد شمال سبيري گذشته و به قاره جديد وارد شده بودند. آنان در طول اين مدت توانستند تمدن جديدي را در قاره آمريكا بنا نهند. زماني كه كريستف به قاره آمريكا وارد شد آثار زيادي از مسلمانان را ديد كه اين مسئله در گزارشات اشغالگران نوشته شده است. يعني سرخپوستان با اقوام و ملل ديگر در ارتباط بوده اند. نكته بسيار مهمي كه از ديده ها پنهان مانده است اين است كه اروپائيان قاره آمريكا را اشغال كردند اما نام كشف را بر آن نهادند. كشف زماني معنا دارد كه اولين انسان به آن منطقه پا بگذارد. در حاليكه اين قاره داراي ساكنين بيست و دو هزار ساله بوده است؛ كه به اعتراف خود غربيها، اقوام سرخپوست داراي تمدن بوده اند. شهرهاي بزرگ، معماريهاي زيبا و با عظمت، كشاورزي و سيستمهاي آبياري پيشرفته و... از جمله اين موارد است. حتي شكل اداره قبايل توسط سرخپوستان به نحوي بوده كه يكي از بنيانگذاران آمريكا در نامه معروفي كه دارد از اين شيوه بعنوان يك شيوه عالي و كاربردي ياد مي كند و اين مدل را مدلي ايده آل براي تاسيس آمريكا و نحوه حكومت آن مي داند.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هــنــر

ھنر در ميان سرخ پوستان آمريكا مخصوصا در تمدن مكزيك اھميت بسزايي داشت. دوره ھنري در مكزيك از ۱۵۰۰ پيش ازميلاد شروع و تا قرن ۱۶ يعني زمان تصرف مكزيك بدست كورتيس اسپانيايي ادامه مي يابد. كه اوج آن در دوره ۳۰۰ تا ۹۰۰ ميلادي بوده است. ھنر اصلي ايشان پيكرتراشي و مجسمه سازي بود و امروزه مجسمه ھاي بسياري از آن دوره كه به نظر مي رسد كاربرد مذھبي داشته بجاي مانده است. در گوشه و كنار قاره آمريكا آثار باارزشي از تمدنھاي بشري بچشم مي خورد. در ميان آنھا تمدن تئوتي ھواكان، تمدن قوم مايا بويژه در چيچن ايتسا، تمدن اولمك، تمدن اينكاھا و نيز تمدن آزتكھا مشھورترند. اين شھرت بيشتر به دليل معماريھاي شگفت انگيزيست كه از ايشان باقيمانده است. از تمدنهاي سرخپوستان بناھاي بلند با شكل ھندسي بسيار دقيقي بجا مانده است. بناي مونته آلبان در مكزيك كه شباھت بي نظيري با زيگورات ھاي مشرق زمين دارد يكي از آنهاست. ھرم چيچن ايتسا كه زيباتر از اھرام مخروطي مصر بوده و رصدخانه كراكول كه در سال ۱۲۵۰ ميلادي ساخته شده است و كاملا مشابه رصدخانه ھاي امروزي است از ديگر آثار تمدني سرخپوستان است. الدورادو يا شھر گمشده طلا و شھر باستاني كاسكو در كشور پرو از آثار تمدني اينكاھا هستند. اكثر اين بناھا مخصوصا در حوالي مكزيك با سرستونھا و زيباييھاي شگرفي تزيين شده اند.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

كريستف كلمب در نامه اي به پادشاه و ملكه اسپانيا سرخپوستان را چنين توصيف مي كند:  اين مردم(سرخپوستان) به قدري ملايم و مھربان و بزرگوارند كه به اعليحضرتين اطمينان مي دھم كه در دنيا ملتي بھتر از ايشان پيدا نمي شود .ھمنوعان خود را مانند كسان خود دوست مي دارند. گفتارشان ھمواره شيرين و ملايم و مھرآميز و ھمراه با لبخند است . گرچه تقريبا لخت و پتي راه مي روند ولي رفتارشان شايسته و برازنده است.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دي براون در كتاب «دلم را به خاك بسپار» فاجعه سرخپوستان آمريكا را چنين توضيح مي دهد: «تاريخ آمريكا تاريخي سرشار از توحش و ويرانگري برضد اقوام سرخپوست است. كه در تاريخ پنهان بوده و اسباب شرمساري است . تاريخي كه به شكل بسيار ماهرانه اي تحريف شده است. بعنوان مثال آمريكاييها از پيروزي رئيس يكي از قبايل سرخپوست بنام ابرسرخ بر واحدھاي تحت فرماندھي سرھنگ فترمن با عنوان «قتل عام نفرات فترمن» ياد مي كنند. اما وقتي قبيله شايان به رهبري سيه ديگ توسط آمريكاييها به بدترين وجه قتل عام مي شوند، كه نظير آن تاكنون روي نداده است، مدتها در تاريخ آمريكا با عنوان ظاهر فريب «ماجراي سندكريك» ياد مي شود. كشتاري كه سفيدپوستان در آن سرخپوستان را سر بريدند، تجاوز كردند، مثله كردند، پوست سر كندند و در مجموع يك كشتار گسترده و بيرحمانه و خوفناك راه انداختند. در «وانددني» تعداد سرخپوستان اعم از زن و كودك و مرد و بچه سيصد و پنجاه نفر بود كه پس از تيرباران فقط پنجاه نفر از ايشان توانستند فرار كنند. يكي از بازماندگان اين فاجعه بنام لويزلوبليت مي گويد: سعي كرديم فرار كنيم ولي سربازان  آنھا چنان بروي ما آتش گشودند كه انگار ما گاوان وحشي ھستيم. آري سفيدپوستان ھمان بلائي را كه بر سر بوفالوھا آورده بودند برسر سرخپوستان آوردند.»(دي براون، 1376، ص54)

اندروجكسون در سال ۱۸۳۰ دستوري صادر كرد كه به قانون سرخپوست زدايي مشھور گشت. براساس اين قانون سرخپوستان ازسرزمينھايشان در شرق آمريكا به سمت زمينھاي باير غرب رود ميسيسيپي مھاجرت داده شدند. دولت آمريكا با همين قانون، قوم بزرگ چروكي را در سال ۱۸۳۸ از جورجيا به سمت غرب، مھاجرت داد كه به سفر اشكها شھرت پيدا كرد. در اين سفر ۲۰۰۰ كيلومتري، ۴۰۰۰ سرخپوست جان خود را از دست دادند.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

كوچ اجباري:  درجريان تلاش دولت آمريكا براي كوچ اجباري سرخپوستان آن كشور برخي از روساي قبايل سرخپوست ھمراه با مردان و زنان قبيله شان تصميم گرفتند كه در مقابل فشار دولت مركزي مقاومت كنند. اين مقاومت در بسياري از موارد منجر به جنگ ميان سرخپوستان اين قاره با دولت مركزي آمريكا شد. يكي از اين قبيله ها «نزپرسه» به رھبري رئيس جوزف (1840تا1904) بود كه نامش به واسطه درستكاري و شجاعتي كه داشته در تاريخ آمريكا به نيكي ياد مي شود. دولت مركزي آمريكا قبيله نزپرسه را از منطقه اي نسبتا گرم و خوش آب و ھوا بنام دره «والووا» در اورگان بسوي ايالت آيداھو كوچ داد. اما در ميانه راه رئيس جوزف سر به شورش نھاد و راه قبيله اش را بسوي مرزھاي كانادا كج كرد و بسوي آن كشور گريخت. رئيس جوزف و قبيله اش تنھا كمتر از شصت كيلومتر با مرز كانادا و خلاصي از چنگ دولت آمريكا فاصله داشتند كه ارتش آمريكا به آنھا رسيد و با حمله اي نظامي و نابرابر در مقابلشان ايستاد. پس از جنگي بسيار خونين و كشته شدن تعداد زيادي از سرخپوستان، جنگجويان قبيله نزپرسه شكست خورده و در كوھھاي ايالت مونتانا خود را به ارتش آمريكا تسليم كردند. نھايتا رئيس جوزف و قبيله اش مجبور شدند كه براي استقرار و زندگي در تبعيد ،به ايالت اوكلاھاما بروند. آنھا سالھاي سال آوارگي و دربدري كشيدند تا اينكه بالاخره در ايالت سرد و دلگير واشنگتن مستقر شدند. مردمان قبيله «نزپرسه» آنگونه كه رئيس جوزف پيش بيني كرده بود هرگز روي خوش نديدند و زندگيشان ھمراه با رنج و محنت گذشت.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دانشگاه كاليفرنيا در دھه پنجم قرن بيستم، در شھر بركلي با استناد به آنچه كه دانش آثار كشاورزي ناميد تحقيقاتي را آغاز كرد و به اين نتيجه دست يافت كه تعداد جمعيت آمريكا در زمان كريستف كولومبس بيش از يكصد ميليون تن بوده است. 

ھنري دوبينز در كتاب خود اشاره مي كند كه با استفاده از تكنيك دانش آثار كشاورزي در مناطق شمالي آمريكا به اين نتيجه رسيد كه تعداد سرخپوستان آمريكا ھنگام آمدن كريستف كولومبس، حدود ۱۱2 ميليون نفر بوده كه حدود هيجده و نيم ميليون نفر از آنان در سرزمين ھايي مي زيسته اند كه امروزه ايالت متحده آمريكا ناميده مي شود. دوبينز مي نويسد كهاروپايي‌ها در چهار قرن گذشته براي نسل كشي سرخپوستان 97 نوع بيماري مرگبار در بين آنها شيوع دادند كه عبارتند از 41 نوع آبله، 4 نوع طاعون، 17 نوع سرخچه، 10 نوع آنفولانزا و 25 نوع سل و ديفتري و كوليرا.
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺟﻨﻨﮕﺰ رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﮋادي و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ  در كتاب «يورش و اشغال آمريكا» نوشته است: «سال‌هاي طولاني گذشت تا سرخ پوستان توانستند بفهمند كه اروپايي ها براي چه و چگونه مي جنگند. انگليسي ها كه در ظاهر به وعده‌هاي خود صادق بودند؛ به محض اينكه اين وعده ها با خواست هاي بي حد و مرزشان تعارض پيدا مي‌كرد براحتي آنرا زير پا مي گذاشتند. انگليسي ها در شيوه‌هاي جنگي خود آنچنان بيرحمانه عمل مي كردند كه هرگز با اخلاق و جوانمردي و شرافت انساني سازگار نبود. سرخ پوستان اين را دير فهميدند؛ زماني كه فرصت گذشته بود.

در سال 1637 سفيدپوستان، تحت فرماندهي جان انديكوت به قوم سرخپوست پيكو حمله كردند. يكي از سربازان سفيدپوست كه در اين حمله شركت داشت مشاهدات خود را اينگونه بيان كرده است:
«هنگامي كه سرخ پوستان پيكو احساس كردند به آنان نزديك مي شويم به استقبال ما شتافتند و فرياد خوش آمديد به انگليسي ها سردادند. آنان انگليسي ها را أوانكس مي ناميدند. سرخ پوستان از طرح شومي كه براي آنان پنهان كرده بوديم آگاهي نداشتند از حضور ما آنچنان ابراز خرسندي كردند كه شادي روستاها و جنگل‌هاي آنان را فرا گرفت. اما هنگامي كه به رودخانه پكويت نزديك شديم و به سوي آنان گلوله شليك كرديم و نخستين سرخ پوست به خاك و خون كشيده شد تازه آگاه شدند حضورمان براي چيست و همگي روستاهاي خود را رها كردند و به جنگل‌ها گريختند. در اين حال سربازان سفيدپوست احساس سرخوردگي كرده و به آتش زدن روستاها و مزارع سرخ پوستان مبادرت ورزيدند.

ﺧﻮان ﭘﻮﻧﺲ دوﻟﯿﻮن ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آب ﺣﯿﺎت اﻓﺴﺎﻧﻪ‌اي را در آﻧﺠﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ‌ ﮐﺮد از ﺑﺎﻣﺪاد ﻋﯿﺪ ﭘﺎك ﺳﺎل ۱۵۱۳ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺳﺮخ‌ﭘﻮﺳﺘﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

مايسون كه يك سفيدپوست مهاجم بود در خاطراتش مي نويسد: «خداوند در دل سرخپوستان ترس و وحشت بوجود‌ آورد. آنان كوشيدند از چنگ اسلحه ما فرار كنند و خود را به آتش بيفكنند. خدا از رفتار دشمنانش و دشمنان خلق برگزيده‌اش (اروپائيان) شاد و خندان بود. خدا سرخپوستان را مسخره و تحقير مي كرد. خدا مي‌ديد كه چگونه سرخپوستان هيزم اين كوره آدم سوزي شده اند. چرا كه روستا در آتش مي سوخت. خدا اينگونه از دشمنانش انتقام گرفت و اختيار سرزمينشان را به ما داد. زمين از پيكرهاي سرخپوستان انباشته شده بود.»

مايسون و نيروهايش به يك روستاي سرخپوستي حمله نموده و آنرا به آتش كشيدند و تعدادي از روستائيان در آتش سوختند و تعدادي با گلوله كشته شدند و تعدادي فرار كردند. و تمام روستا و سرزمينهاي اطراف به تصرف و مالكيت مايسون و نيروهايش درآمد.

آنجلا فرنكس در سال 2005 اعتراف مي كند: در بيمارستانهاي آمريكا عقيم سازي سرخپوستان بدون اطلاع و رضايت آنها انجام مي گرفت. در سال 1966 در تمام بيمارستانهاي مربوط به سرخپوستان برنامه عقيم سازي در دستور كار قرار گرفت. و تا سال 1977 طي يك دهه حدود يك چهارم زنان سرخپوستي كه به هر دليل به بيمارستاني در اوكلاهاما مراجعه مي كردند عقيم شده اند. گاهي عقيم سازي گروهي انجام مي گرفت. براي مثال طي دهه 1970 تمامي زنان قبيله ي  «كاو» در اوكلاهاما توسط پزشكان عقيم شدند. و نيز در بخشي از  پورتوريكو كه تحت حاكميت آمريكا بود در سال 1975 يك سوم زنان اين بخش عقيم شدند. و در طول يك دهه 25ميليون زن سرخپوست در آمريكا توسط پزشكان عقيم شدند.

در كتب تاريخي غربيها آمده است كه::در طول مدت اشغال اين سرزمين توسط سفيدپوستان اروپايي حدود 120 ميليون سرخپوستان بدست سفيدپوستان اروپايي از بين رفتند.

گردآوري: فاطمه باصبر. دانشجوي دانشگاه تهران

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۳۰:۴۳ ] [ اصغرنيكومنش ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By iranblag :.

درباره وبلاگ

سلام
نويسندگان
آخرين مطالب
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 218
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب